AOT Staff

Mobile Application for AOT Staff

iOS

App สำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS ใช้งานบน iPhone, iPad

1. กดปุ่ม download จากอุปกรณ์ IOS ของคุณเพื่อติดตั้ง Download

2. ตั้งค่าตามคู้มือนี้เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก คู่มือการติดตั้ง
step 1

step 3

step 3

step 4

step 5

step 6

Android

App สำหรับอุปกรณ์ระบบ Android เช่น Samsung, Sony, Huawei ฯลฯ

Download

Mobile Web

เข้าใช้งานจากเครื่อง PC ด้วย Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer ใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่นเหมือนใช้มือถือตัวเอง

Open Site